Nhân dịp năm mới quán Bà Thôi áp dụng chương trình khuyến mãi

Nhân dịp năm mới quán Bà Thôi áp dụng chương trình khuyến mãi

Chương trình áp dụng từ ngày 15/12/2014  – 5/1/2015. Giảm 20% cho tất cả khách hàng Chương trình áp dụng từ ngày 15/12/2014  – 5/1/2015. Giảm 20% cho tất cả khách hàng Chương trình áp dụng từ ngày 15/12/2014  – 5/1/2015. Giảm 20% cho tất cả khách hàng Chương trình áp dụng từ ngày 15/12/2014  – 5/1/2015. Giảm 20% cho tất cả khách hàng Chương trình áp dụng từ ngày 15/12/2014  – 5/1/2015. Giảm 20% cho tất cả khách hàng Chương trình áp dụng từ ngày 15/12/2014  – 5/1/2015. Giảm 20% cho tất cả khách hàng Chương trình áp dụng từ ngày 15/12/2014  – 5/1/2015. Giảm 20% cho tất cả khách hàng