Khoai Tây Chiên - 30.000 VND

Khoai Tây Chiên

Khoai Tây Chiên: 30.000 / 1 Dĩa