Lẫu Thái (Hải Sản) - 150.000 VND

Lẫu Thái (Hải Sản)

Lẫu Thái (Hải Sản) lớn: 200.000

Lẫu Thái (Hải Sản) nhỏ: 150.000