Sò Mai (Còi Mây) - 60.000 VND

Sò Mai (Còi Mây)

Sò Mai (Còi Mây) loại 1: 70.000 / 1 con