Tôm Hùm - 1.350.000 VND

Tôm Hùm

Tôm Hùm loại 3: 1.100.000 / 1Kg

Tôm Hùm loại  2: 1.350.000 / 1Kg

Tôm Hùm loại 3: 2.500.000 / 1Kg