Tu Hài - 550.000 VND

Tu Hài

Tù Hài loại 1: 700.000 / 1Kg

Tù Hài loại 2: 550.000 / 1Kg

Tù Hài loại 3: 500.000 / 1Kg